Vedtægter for foreningen Vildbjerg Svømmeklub (VSK), Vildbjerg

 

§ 01. Navn, hjemsted og tilhørsforhold

Foreningens navn er Vildbjerg Svømmeklub.

Foreningens mærke er V.S.K.

Foreningens hjemsted er Vildbjerg under Herning Kommune.

 

Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland samt Dansk Svømmeunion (SVØM) under Danmarks Idrætsforbund (DIF), og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 02. Formål

Foreningens formål er at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel gennem mulighed for at svømme.

 

Dette skal ske ved:

§  at tilbyde et varieret udbud af svømmehold

§  at pleje en sund og aktiv klubkultur med fokus på venskaber blandt medlemmerne

§  at tage initiativ til sportslige og sociale arrangementer

§  at udvikle lysten til at engagere sig i og tage medansvar for foreningens virke hos medlemmerne

 

§ 03. Optagelsesbetingelser

Foreningen optager medlemmer i henhold til gældende love under DIF.

Bestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at nægte optagelse i foreningen under hensyn til pågældendes vandel eller andre forhold.

 

Stk. 2. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside.

Medlemmer kan orientere sig om foreningens vedtægter på foreningens hjemmeside, hvor regler for indmeldelse også fremgår.

 

Stk. 3. Passive medlemmer

Foreningen kan optage passive medlemmer, hvis disse ønsker at støtte klubben uden aktivt at engagere sig i foreningens tilbud.

 

Stk. 4. Udmeldelse, slet-

ning og eksklusion

Udmeldelse skal ske til foreningens administration (formand eller kasserer).  Kontingent tilbagebetales iht. foreningens handels- og medlemsbetingelser, der fremgår af foreningens webside.

 

Stk. 4.1. Restance

Medlemskab af foreningen ophører, hvis et medlem, trods påkrav, undlader at betale kontingent eller andet skyldigt bidrag til foreningen.

 

Stk. 4.2. Sociale sammenkomster

Ved enhver sammenkomst/fest skal der være en myndig, overordnet ansvarlig for overholdelse af foreningens regler i forbindelse med arrangementets afvikling. Ved sammenkomster og fester m.v. er det en selvfølge, at der ikke findes eller indtages ulovlige eller euforiserende stoffer. Hvis dette forbud brydes, medfører det øjeblikkelig eksklusion af foreningen.

 

Stk. 4.3. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der overtræder foreningens vedtægter og/eller de beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe eller i øvrigt, hvis særlige forhold giver anledning hertil. Eksklusion kræver, at flertallet af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.  Medlemmet skal, indenbestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter over for bestyrelsen. 

En eksklusion kan prøves på en efterfølgende generalforsamling.

 

§ 04. Kontingent

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves forud for aktive medlemmer. Dette gælder også for passive medlemmer.

Kontingentet skal kunne gradueres hen over sæsonen i 3 dele.

 

Stk. 2. Kontingentfritagelse

Medlemmer kan i særlige tilfælde helt eller delvis fritages for at betale kontingent i et nærmere fastsat tidsrum, når de fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. Det tilfalder dog bestyrelsen egenrådigt at træffe beslutning om godkendelse uanset anmodningens karakter.

 

Stk. 3. Kontingentfri medlemmer

Bestyrelsens medlemmer (husstand) er kontingentfri.

 

§ 05. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Forslag, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutning om.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden sæsonens afslutning.
Stk. 3. Indkaldelse

Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel med henvisning til gældende vedtægter og dagsorden (§17) på foreningens hjemmeside samt på mail til aktive medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt varslet.

Såfremt en generalforsamling ikke kan afholdes fysisk, tillades det, at denne afholdes virtuelt og under samme betingelser som det fysiske. Klubben vælger selv et passende medie til formålet.

 

Stk. 4. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til foreningens bestyrelse senest to uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 5. Valg af dirigent

Generalforsamlingen vælger en dirigent.

Dirigenten afgør generalforsamlingens lovlighed.

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå dagsordenens punkter i henhold til nærværende vedtægter, skal behandles.

Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen, hvis dette anses for hensigtsmæssigt.

 

Stk. 6. Afstemninger

Dirigenten træffer bestemmelse om den måde, hvorpå afstemningen skal foregå. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når flertallet af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Ved personvalg dog hvis ét stemmeberettiget medlem forlanger det.

 

Stk. 7. Valg af formand og kasserer

Generalforsamlingen vælger en formand i lige år og en kasserer i ulige år.

En formandspost kan som udgangspunkt ikke bestrides længere end to sammenhængende valgperioder (i alt 4 år). 

 

Stk. 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Tillige vælges mindst to og op til 5 menige medlemmer til bestyrelsen for 2 år, men kan efter aftale med bestyrelsen fratræde efter 1 år.

 

Stk. 9. Suppleanter

 

Der kan vælges i alt 3 suppleanter til bestyrelsen for et år. Ved forfald af et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer en af afdelingerne har den pågældende afdeling mulighed for at udpege en afdelingssuppleant frem til førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 10. Valg af revisor

Der kan blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer vælges en revisor.
Bestyrelsens medlemmer kan ikke vælges som revisor.

 

Stk. 11. Valgbare og stemmeberettigede

Medlemmer, der er fyldt 16 på tidspunktet for generalforsamlingen, og som har været aktivt eller passivt medlem, eller forældre/værge til aktive/passive medlemmer seneste sæson, er valgbare og stemmeberettigede.

For medlemmer under 16 år gælder, at forældre eller værge har stemmeret.

(Dog kun én stemme pr. fremmødte forældre/værge).

 

Stk. 12. Beslutningsdygtighed

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

Stk. 13. Fuldmagt

Der kan stemmes ved fuldmagt. Intet medlem kan dog stemme med mere end 3 fuldmagter.

 

Stk. 14. Simpelt flertal

Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

 

Stk. 15. Vedtægtsændringer

En ændring af vedtægterne kræver, at et flertal af foreningens fremmødte medlemmer og bestyrelse stemmer for forslaget. Hvis der ikke kan opnås stemmeflertal for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages, hvis flertallet af de tilstedeværende stemmer for.

 

Stk. 16. Referat

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.

Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af dirigenten.

 

Stk. 17. Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 

01.  Valg af dirigent og referent

02.  Formanden aflægger bestyrelsens beretning

03.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

04.  Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til orientering

05.  Indkomne forslag

06.  Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)

07.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

08.  Valg af suppleanter

09.  Valg af intern revisor

10.  Eventuelt

 

Stk. 18. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller senest 4 uger efter, at mindst 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt og med dagsorden har forlangt en sådan afholdt.

 

Stk. 18.2. Indkaldelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på foreningens hjemmeside. Endelig dagsorden for den ekstraordinære dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside, Facebook og på mail til aktive medlemmer senest to uger før den ekstraordinære generalforsamling.

 

Stk. 18.3. Afholdelse

Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling kan ikke finde sted i perioden 1. juli til 15. august.

 

§ 08. Bestyrelsen

Foreningen ledes af den valgte bestyrelse, der træffer afgørelse i alle økonomiske og administrative spørgsmål, og forpligter denne under ansvar over for generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget og i direkte forlængelse af generalforsamlingen.

 

Stk. 3. Tegning af foreningen

Bestyrelsen tegnes af formanden og kasseren i forening.

Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt til foreningens optagelse af lån kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse for godkendelsen.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen udover kontingent-forpligtigelsen. 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller på udbytte af nogen art.

 

Stk. 4. Prokura

Bestyrelsen kan give prokura til Formanden. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og har ret til at handle på foreningens vegne i alt, hvad der hører til foreningens drift. Den meddelte prokura kan til enhver tid tilbagekaldes af bestyrelsen.

 

Stk. 5. Mødeaktivitet

Formanden sammenkalder og leder bestyrelsen mindst én gang pr. kvartal.

 

Stk. 6. Forretningsudvalg

Formanden er ansvarlig for at fordele foreningens opgaver mellem bestyrelsens medlemmer.

 

Stk. 7. Referat

Over bestyrelsens møder udarbejdes mødereferater, der efterfølgende godkendes af bestyrelsen samt arkiveres hensigtsmæssigt.

 

Stk. 8. Afstemning

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog kan der kun træffes afgørelser, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede – deriblandt formanden og at de resterende to medlemmer er enige om beslutningen.

 

Stk. 9. Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 10. Repræsentation

 

Foreningen udpeger normalt formanden og kasseren som repræsentanter til Vildbjerg Sports- og Kulturcenters repræsentantskab af foreningens medlemmer. Ved valg til forretningsudvalget i Vildbjerg Sports og Kulturcenter er repræsentanten automatisk medlem af VSKs bestyrelse indtil næste periode.

 

Repræsentation i andre organisatoriske sammenhænge besluttes på bestyrelsesmøder, og repræsentationen kan udgøres af et aktivt bestyrelsesmedlem samt, i særlige, aftalte tilfælde og af suppleanter.

 

§ 09. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningen skal benytte registreret/statsautoriseret revisor til revision af regnskabet. Revisor vælges på foreningens generalforsamling for 1 år ad gangen.

 

Stk. 2. Forelæggelse for bestyrelsen

Kassereren forelægger regnskabet for bestyrelsen senest ultimo februar

måned til godkendelse, hvorefter det forelægges foreningens revisor til revision.

 

Stk. 3. Underskrift

Efter afsluttet revision underskrives det reviderede regnskab af bestyrelsen.

 

Stk. 4. Regnskabets tilgængelighed

Det reviderede regnskab skal senest 5 arbejdsdage før generalforsamlingen på anmodning kunne rekvireres hos kasseren.

 

Stk. 5. Placering af foreningens midler

Kasseren drager omsorg for, at foreningens midler, som ikke indestår i fast ejendom eller inventar, anbringes på betryggende vis i bank.

Foreningens værdipapirer skal være noteret på foreningens navn.

 

Stk. 6. Revisors adgang til kontrol

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

§ 10. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget om opløsning kan vedtages, kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal ikke, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

Stk. 2. Fusion med anden forening

 

En fusion med en anden forening betragtes ikke som en opløsning af foreningen.

 

Stk. 3. Udmelding fra tilknyttede organisationer

Opløses foreningen, eller udmeldes den af tilknyttede organisationer med relation til klubben skal samtlige modtagne ejendele returneres.

 

Stk. 3. Formuens fordeling efter en eventuel opløsning af foreningen.

Ved opløsning af foreningen, skal en eventuel nettoformue stilles til rådighed for Dansk Svømmeunion (SVØM), og således at den bruges til fremme af svømmeaktiviteter i Danmark.

 

I det tilfælde en opløsning af foreningen skyldes Vildbjerg Sports- og Kulturcenters ophør, skal en eventuel nettoformue stilles til rådighed for Dansk Svømmeunion (SVØM) til støtte for svømning i Danmark.

 

§11. Godkendelse

 

 

Godkendt på generalforsamling 1. juli 2020

 

Vedtægterne træder i kraft pr. 1. juli 2020